Používame cookies preto, aby sme Vám vedeli poskytnúť kvalitnejšie služby. Prijatím vyjadrujete svoj súhlas s ich využitím.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ubytovanie klientov (ďalej len „Klient“) v City Hotel Bratislava s.r.o., HOTEL BRATISLAVA ****, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava (ďalej len „Hotel“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

 

 1. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie, zmluvy o prenájme konferenčných a banketových miestností a miestnosti Hotela ako aj pre ďalšie pre Hosťa Hotelom vykonávané služby.
 2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Hosťa Hotelom, pričom závisí od vôle Hotela, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený voči Hotelu uplatniť osobne, telefonicky alebo mailom.
 3. Hotel ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi Hotela identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii Hotela úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 4. Zmluvnými stranami sú na strane Hotela (i) spoločnosť City Hotel Bratislava s.r.o. so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 956 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 69326/B, a na strane Klienta (ii) fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Hotelu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Hotelu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.
 5. Hotel poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
 6. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť Klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od Rezervácie.
 7. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hod. Klient je povinný v deň svojho odchodu uvoľniť a izbu Hotelu odovzdať do 10:00 hod. V prípade oneskoreného vypratania izby Klientom (i) do 13:00 hod. je Hotel oprávnený Klientovi účtovať poplatok vo výške 30 EUR, (ii) od 13:00 hod. do 15:00 hod. 50 EUR, (iii) po 15:00 hod. 100% z ceny za izbu platnej v ten daný deň.
 8. Rezervovanú izbu, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 24:00 hod. dňa príjazdu a súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže Hotel zrušiť.
 9. Klient je povinný za poskytnuté služby Hotelom zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela nachádzajúcom sa na recepcii Hotela alebo na webovej stránke Hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté Hotelom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Hotelu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby. Pokiaľ cena za poskytnuté služby presiahne sumu 200,- EUR je Klient povinný na vyzvanie pracovníkov Hotela cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 10. Hotel je oprávnený požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Hotel záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Hotela, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Hotel oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 12. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Hotelom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je Hotel Klienta povinný informovať.
 13. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Klienta podľa ustanovení 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 14. Hotel nie je zodpovedný za Klientom zabudnuté alebo stratené veci. Zabudnuté veci Klienta v Hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov. Po skončení tejto doby Hotel odovzdáva zabudnuté veci na miestne oddelenie strát a nálezov. Zabudnuté veci Hotel pošle Klientovi len v prípade požiadania.
 15. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi mimo Hotela.
 16. V izbe ani v priestoroch Hotela nesmie Klient bez súhlasu pracovníka Hotela premiestňovať zariadenia, robiť úpravy.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné (i) ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých, (ii) nosiť v priestoroch Hotela zbraň, strelivo.
 18. V čase od 22:00 hod. do 07:00 hod. je Klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Ak hosť poruší zákaz fajčenia, hotel má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100,- EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 20. Hotel povoľuje vstup a ubytovanie zvierat v Hoteli podľa platného cenníka Hotela.
 21. Za škody spôsobené na zariadení Hotela zodpovedá Klient podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku Hotela, je Klient povinný uhradiť Hotelu náhradu vzniknutej škody v deň skončenia pobytu.
 22. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu príchodu, Hotel nemá nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú. Po uplynutí tohto termínu je Hotel oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Hotel s Klientom dohodli inak.
 23. Pokiaľ medzi Hotelom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Hotelu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Hotelu nevyužije.
 24. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 25. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP. V prípade, ak Klient hrubo poruší svoje povinností, má Hotel právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.
 26. Tieto VOP sú platné od 25.05.2018.
 27. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb Hotela je spoločnosť City Hotel Bratislava s.r.o. so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 956 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 69326/B a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke Hotela v sekcii GDPR.

 

 

Ing. Viola Vančová

Konateľka

V Bratislave, 14.5.2018